دکتر هادی احدی نژاد

مدیرعامل مجموعه پودرینه شمال و رویسا

 جناب آقای دکتر هادی احدی نژاد با روی هم گذاشتن تجربه و نیروی جوانی به همراه ایده های خلاقانه روند رو به رشد مجموعه پودرینه شمال را سرعت بخشید. ایشان با گسترش و تنوع بخشی به تولیدات در سطح استان و در نهایت در سطح کل کشور به همراه احداث 2 واحد جدید و کاملا مکانیزه با تولید و فرآوری حدود 75 نوع قلم کالا افزایش یافته توانست مسیر رشد مجموعه را به صورت مداوم ادامه دهد. 

آخرین مطالب منتشر شده:

مجموعه های تحت مدیریت

پودرینه شمال

وروجک

مژان